Travel News

                    มุมข่าวสารการท่องเที่ยว แอมมิที ทราเวล ได้รวบรวม ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวที่เป็นประโยชนิ์ต่อผู้เยี่ยมชมเว็บไซด์  และ รวบรวมคลิปวีดีโอ สถานท่องเที่ยวที่น่าสนใจ รวมไปถึง คลิปวีดีโอบันทึกการเดินทาง ของคณะลูกค้าผู้มีเกียรติทุกท่าน ในการเดินทาง มักจะมีความน่ารัก และความสนุกสนาน เพื่อการบันทึกไว้ในความทรงจำเสมอ มิตรภาพการท่องเที่ยว แอมมิที ทราเวล ………

การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินการบินไทย กรณีโควิด-19

วีดีโอ ท่องเที่ยว >> การเดินทางเลห์ ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ แห่งวัชรยาน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเริ่มใช้มาตรการ Terminal Screening

VDO >> กิจกรรม กีฬาฮาเฮ พนักงาน บริษัท เมก้า ไลฟ์ ไซแอนซ์ จำกัด

คลิปวีดีโอ >> ประชุมประจำปี พนักงาน บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด

VDO >> บันทึกการเดินทาง คณะ Unicity ท่องเที่ยวมหานครเซี่ยงไฮ้